หลักการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก 0 – 9 เดือน

0
1473

ผู้ปกครองสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการเด็ก ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ของเด็ก วัยต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการแต่ละวัย และหาวิธีส่งเสริม พัฒนาการให้เด็กแต่ละด้าน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นสิ่งจาเป็นในการฝึกหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน ํ เด็กจะ เรียนรู้ และทาสิ่งต่างๆ ํ ตามความสามารถในแต่ละช่วงวัย พร้อมที่ จะพัฒนาขึ้นต่อๆ ไป

แนวทางปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

1. จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม เหมาะสำ หรับ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย

2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยฝึกเด็กผ่านการปฏิบัติ กิจวัตรประจําวัน หรือฝึกผ่านการเล่นกับเด็ก

3. ขณะฝึกเด็ก ผู้ปกครองควรใช้คําพูดง่าย สั้น ชัดเจน และคงที่

4. ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาทีถ้าเด็กยังไม่ได้ทํา ให้ผู้ปกครองพูดซํ้า (ข้อความเดิม) พร้อมให้การ ช่วยเหลือเด็กทําจนเสร็จ

5. ผู้ปกครองควรให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จําเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทําได้การช่วยเหลือ ผู้ปกครองอาจทําได้ดังนี้

5.1 ทางกาย: จับมือทําเมื่อเด็กทําได้ลดการช่วยเหลือลง โดยให้แตะข้อศอกของเด็กและกระตุ้นให้โดยใช้ คําพูดให้เด็กทํา

5.2 ทางวาจา: บอกให้เด็กทราบในสิ่งที่ผู้ปกครอง ต้องการให้เด็กทํา

5.3 ทางท่าทาง: ผู้ปกครองชี้ให้เด็กทํา ผงกศีรษะเมื่อ เด็กทําถูกต้อง ส่ายหน้าเมื่อเด็กทําไม่ถูก

6. ถ้าเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความ แบบต่างๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็ก เรียนรู้สิ่งแตกต่างกัน เช่น ใช้คําพูดว่า “ไม่ใช่” แทนคําว่า “ไม่ถูกต้อง” เป็นต้น

7. ผู้ปกครองควรให้แรงเสริมเด็กทันทีเมื่อเด็กทําได้ ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ทําได้หรือเด็ก ทําได้เอง เช่น ยิ้ม ชมเชย ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

7.1 ให้แรงเสริมเหมาะสมกับวัยช่วงนั้นๆ ควรเป็นสิ่ง ที่เด็กชอบ เนื่องจากเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน

7.2 ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะ หรือพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น

7.3 ควรลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทําได้แล้ว

7.4 ควรขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ หรือป้องกันเด็กไม่ให้ทาสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ํ เช่น เด็กใช้มือปัดสิ่งของ เป็นสิ่งที่เด็กทําไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองบอกเด็กไม่ควรทําและให้เด็กเก็บของ หลังจากนั้นเบี่ยงเบนความสนใจ เพิกเฉยกับ พฤติกรรมที่เด็กทําไม่ถูก เป็นต้น

หากถึงอายุที่ควรทำได้แต่เด็กยังท ําไม่ได้ ํ ผู้ปกครองควรให้ โอกาส โดยฝึกให้ก่อน แต่ถ้าเด็กไม่มีความก้าวหน้าใน 1 เดือน ควรปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งผู้ปกครองควร บันทึกความสามารถของเด็กตามลำ ดับพัฒนาการของเด็ก

การส่งเสริม พัฒนาการเด็กตามวัย

ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และ ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ของเด็กตามช่วงวัยต่างๆ ดังนี

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน

อายุ 1 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

พัฒนาการเด็ก

ทักษะ : ท่านอนควํ่า เด็กสามารถยกศีรษะ และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

พัฒนาการเด็ก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ผู้ปกครองเขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะห่างประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้าย เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม

2. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นกลับมาอยู่ที่เดิม

3. ทําซํ้าอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้เคลื่อนของเล่นมาทางด้านขวา

อายุ 1 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

พัฒนาการเด็กไว

ทักษะ : เด็กมีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหว ร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูด ระดับปกติ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองเรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้านข้างทั้งข้างซ้ายและขวา โดยพูดเสียงดังปกติ

2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวเมื่อผู้ปกครองพูดคุยเสียงดังปกติ ให้ผู้ปกครองยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก

3. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้พูดเสียงดังเพิ่มขึ้น โดยจัดท่าเด็กเช่นเดียวกับข้อ 1 หากเด็กสะดุ้ง หรือขยับตัวให้ลดเสียงลงอยู่ในระดับดังปกติ พร้อมกับสัมผัสตัวเด็ก

อายุ 1 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

พัฒนาการเด็กช่วง2เดือน

ทักษะ : เด็กสามารถมองจ้องหน้า ได้นาน 1-2 วินาที

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กให้หน้า ผู้ปกครองห่างจากเด็กประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)

2. สบตาและทําตาลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต กระพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจ

3. พูดคุย ยิ้มเพื่อให้เด็กมองที่ปากแทนสลับกันไป

หมายเหตุ อาจทํําขณะอาบนํ้าหรือแต่งตัวเด็ก หรืออุ้มเด็ก ให้เด็กหันหน้ามาทางผู้ปกครอง แล้วทาหน้าตาหรือส่งเสียง ํํ ให้เด็กสนใจ เมื่อเด็กมองตาให้ พูดคุยและยิ้มด้วย

ส่งเสริม พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2 เดือน

อายุ 2 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

พัฒนาการเด็ก2เดือน

ทักษะ : ท่านอนควํ่าเด็กสามารถ ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

พัฒนาการเด็ก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ข้อศอกงอ

2. หยิบของเล่นมาเขย่าตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อนของเล่น ขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2

3. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม

4. ทําซํ้าอีกครั้งโดยเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อน ของเล่นขึ้นด้านบนห่างจากจุดเดิมเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนยกศีรษะขึ้น นับ 1, 2, 3

5. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม

อายุ 2 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ลูกบอลพัฒนาการเด็ก

ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง

ลูกบอล

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย

2. ถือของเล่นสีสดใสไม่มีเสียงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) และอยู่ในตํำแหน่ง เลยจุดกึ่งกลางของใบหน้าเด็กเล็กน้อย ไปทางซ้าย

3. กระตุ้นให้เด็กสนใจโดยแกว่งของเล่นให้เด็ก จ้องมอง แล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นนั้นให้ผ่าน จุดกึ่งกลางใบหน้าเด็กไปทางด้านขวาและสลับ มาทางด้านซ้าย

หมายเหตุ ถ้าเด็กไม่มองตาม ให้ช่วยเหลือโดยการ ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันมามอง และอาจใช้ใบหน้า แม่กระตุ้นโดยการแสดงสีหน้า ยิ้ม ทํําปากพูดคุย แต่ไม่ออกเสียง ให้เด็กมองตาม

อายุ 2 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

คุยพัฒนาการเด็ก

ทักษะ : เด็กสามารถมองหน้า ผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาที

วิธีส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

1. จัดเด็กในท่านอนหงายหรือ อุ้มเด็กให้หน้าผู้ปกครองห่าง จากเด็กประมาณ 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)

2. สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ เช่น ทํําตาโต ขยับริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ

หมายเหตุ สามารถฝึกได้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น ขณะที่อุ้มลูก ขณะให้นมลูก ขณะอาบนํ้า

อายุ 2 เดือน ด้านการใช้ภาษา

พูดคุยพัฒนาการเด็ก

ทักษะ : เด็กทําเสียงในลํำคอ (เสียง “อู” หรือ “อือ”) อย่างชัดเจน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก และยื่นหน้า เข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)

2. ผู้ปกครองสบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วทําเสียง อู หรือ อือ ในลํำคอ ให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะ ให้เด็กส่งเสียงตาม

3. เมื่อเด็กออกเสียง “อู” ได้ ให้ผู้ปกครอง เปลี่ยนไปฝึกเสียง “อือ” และรอให้เด็ก ออกเสียงตาม

อายุ 2 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

พัฒนาการเด็กคุย

ทักษะ : สามารถยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อผู้ปกครองแตะต้องตัวและ พูดคุยด้วย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก

2. สบตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูดคุยกับ เด็ก เป็นคาพูดสั้น ํํ ๆ ซํ้าๆ ช้าๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ.. (ชื่อลูก)..คนเก่ง” “ยิ้มซิ” “เด็กดี” “.. (ชื่อลูก).. ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ”

3. หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กยิ้มหรือ ส่งเสียงตอบ หมายเหตุ สามารถฝึกได้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น ขณะที่อุ้มเด็ก โดยให้หน้าเด็กอยู่ระดับเดียวกับ หน้าแม่ขณะอาบนํ้า หรือขณะนวดสัมผัส

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 3-4 เดือน

อายุ 3-4 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

พัฒนาการเด็กพูด

ทักษะ : เด็กสามารถยกแขนทั้งสองข้าง ขึ้นมาเล่นโดยเหยียดแขนออก ห่างจากลํำตัว

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก

2. ผู้ปกครองยื่นหน้าเข้าไปพูดคุยกับเด็กหรือยื่น ของเล่นในระยะที่เด็กจะเอื้อมมือไปถึง หรือ แขวนโมบายให้เด็กเล่นในระยะที่เด็กเอื้อม มือถึง

อายุ 3-4 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

พัฒนาการเด็กช่วง3เดือน

ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ ที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม 180 องศา

อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็ก อยู่ในแนวกึ่งกลางลํำตัว

2. ผู้ปกครองถือของเล่น ห่างจากหน้าเด็ก ประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)

3. ผู้ปกครองเขย่าหรือแกว่งของเล่นเพื่อกระตุ้น เด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนของเล่น อย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย

4. ทํําซํ้าโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนของเล่นจาก ทางด้านซ้ายไปด้านขวา

5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ผู้ปกครองช่วย ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามามองตาม

อายุ 3-4 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

พัฒนาการเด็ก3-4เดือน

ทักษะ : เด็กสามารถหันตามเสียงได้

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง (ชนิดเสียงดัง)

กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้ม เด็กนั่งบนตัก โดยหันหน้าออกจาก ผู้ปกครอง

2. เขย่าของเล่นด้านข้างเด็ก ห่างจากเด็ก ประมาณ 30 – 45 ซม. (1 ไม้บรรทัดครึ่ง)

3. รอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง ให้ผู้ปกครองพูดคุยและยิ้มให้เด็ก

4. ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่น ให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หัน ตามเสียง

5. ค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)

หมายเหตุ ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน

อายุ 3-4 เดือน ด้านการใช้ภาษา

เด็กสามารถเปล่งเสียง

ทักษะ : เด็กสามารถเปล่งเสียง เพื่อแสดงความรู้สึก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)

2. ผู้ปกครองพูดคุย เล่น หัวเราะกับเด็ก หรือ สัมผัสจุดต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิ้วมือ สัมผัสเบา ๆ ที่ฝ่าเท้า ท้อง เอว หรือใช้จมูก สัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก โดยการสัมผัสแต่ละครั้ง ควรมีจังหวะหนัก เบา แตกต่างกันไป

อายุ 3-4 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. ผู้ปกครองยิ้มและพูดคุยกับเด็ก เมื่อทํํากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง

2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองยิ้มทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู

3 พูดกระตุ้นให้เด็กทําตาม เช่น “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” “ยิ้มให้……….ซิลูก”

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 5-6 เดือน

อายุ 5-6 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

ด้านการเคลื่อนไหว5เดือน

ทักษะ : เด็กสามารถยันตัวขึ้นจากท่านอนควํ่า โดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้

อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนควํ่า

2. ผู้ปกครองถือของเล่นไว้ด้านหน้า เหนือศีรษะเด็ก

3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจ ยกศีรษะ และลํำตัวตามจนพ้นพื้น และแขนเหยียดตรง มือยันพื้นไว้

อายุ 5-6 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

เด็กสามารถเอื้อมมือหยิบ

ทักษะ : เด็กสามารถเอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

เสริมพัฒนาการ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย

2. ผู้ปกครองเขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็ก ประมาณ 20-30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) ที่จุดกึ่งกลางลํำตัว

3. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบา ๆ ที่หลังมือเด็กและ ขยับของเล่นถอยห่างในระยะที่เด็กเอื้อมถึง

4. ถ้าเด็กยังคงไม่เอื้อมมือมาคว้า ให้ผู้ปกครอง ช่วยเหลือด้วยการจับมือเด็กให้เอื้อม มาหยิบของเล่น

5. อาจแขวนโมบายในระยะที่เด็กเอื้อมถึง เพื่อให้เด็กสนใจคว้าหยิบ

อายุ 5-6 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

เสริมพัฒนาการ5-6เดือน

ทักษะ : เด็กสนใจฟังคนพูดและสามารถมอง ไปที่ของเล่นที่ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก นาน 1 นาที

อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

ตุ๊กตา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. เด็กนั่งบนตักผู้ปกครอง

2. ผู้ปกครองอีกคนนั่งตรงข้ามเด็กแล้วสบตาและ พูดคุยกับเด็ก เมื่อเด็กมองสบตา แล้วนํำ ของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุย กับเด็กเกี่ยวกับลักษณะของเล่นที่นํำมา เล่นด้วย เช่น “วันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตามีผมสีนํ้าตาลใส่ชุดสีเขียว”

3. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นให้เด็กแตะหรือ จับของเล่นเป็นรางวัล

อายุ 5-6 เดือน ด้านการใช้ภาษา

อายุ 5-6 เดือน ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กเลียนแบบ การเล่นทําเสียงได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. ผู้ปกครองอยู่ตรงหน้าเด็ก สบตาและพูดคุย กับเด็ก ทําเสียง “จุ๊บจุ๊บ” หรือ “วา..วา..” ให้เด็กดู หลายๆ ครั้ง แล้วรอให้เด็กทําตาม

2. ถ้าเด็กยังทําไม่ได้ ผู้ปกครองทําปากออกเสียง จุ๊บให้เด็กทําตามหรือ ผู้ปกครองจับมือเด็ก มาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบาๆ กระตุ้นให้ ออกเสียง “วา..วา..”

ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ 7-9 เดือน

อายุ 7-9 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

อายุ 7-9 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถเอี้ยวตัวใช้มือเล่น ได้อย่างอิสระในท่านั่ง

อุปกรณ์ : ลูกบอลมีเสียง

บอล

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พื้นทาง ด้านข้างเยื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะ ที่เด็กเอื้อมถึง

2. ผู้ปกครองเรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่น เพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น ทํําอีกข้างสลับกันไป

3. ถ้าเด็กทําไม่ได้ เลื่อนของเล่นให้ใกล้ ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วผู้ปกครองช่วยจับ แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น

อายุ 7-9 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ

ทักษะ : เด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที

อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพที่มีภาพสีขนาดใหญ่

หนังสือภาพ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. ผู้ปกครองอุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือ อ่านกับเด็ก พร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู รูปภาพในหนังสือ

2. หากเด็กยังไม่มองรูปภาพในหนังสือ ให้ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้มองที่ รูปภาพในหนังสือ

อายุ 7-9 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

ทักษะ : เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. ผู้ปกครองเรียกชื่อเด็กด้วยนํ้าเสียง ปกติบ่อยๆ ในระยะห่าง 120 ซม. (4 ไม้บรรทัด) (ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็ก เป็นประจํา)

2. ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้วให้ ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้หันมา มองผู้ปกครองจนเด็กสามารถทําได้เอง

อายุ 7-9 เดือน ด้านการใช้ภาษา

เด็กสามารถออกเสียงสระผสม

ทักษะ : เด็กสามารถออกเสียงสระผสมกับ พยัญชนะต่างๆ กันได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น มามา ปาปา หม่ำหม่ำ

อายุ 7-9 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

เด็กเล่นจ๊ะเอ๋

ทักษะ : เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้

อุปกรณ์ : ผ้าขนาด 30 x 30 ซม. มีรูขนาดครึ่งซม. อยู่ตรงกลาง

ผ้าเด็ก

วิธีส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

1. ขณะเล่นกับเด็ก ผู้ปกครองใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ ผ้าผืนเล็กๆ บังหน้าไว้

2. ผู้ปกครองโผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้า ด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋”

3. หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือ ยิ้มเล่นโต้ตอบ

4. ให้ผู้ปกครองทําซํ้าโดยโผล่หน้าออกมาจาก ผ้าเช็ดหน้าด้านเดิมหรือสลับเป็นอีกด้าน พร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋”

5. ผู้ปกครองเอาผ้าคลุมศีรษะเด็กและกระตุ้น ให้เด็กดึงผ้าออก แล้วผู้ปกครองพูด “จ๊ะเอ๋”

6. ให้ผู้ปกครองฝึกบ่อยๆ จนกระทั่งเด็กสามารถ ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

หมายเหตุ ในการเล่น “จ๊ะเอ๋” อาจทํําร่วมกับ กิจกรรมอื่นๆ เช่น การร้องเพลง การทํําท่าต่างๆ การปรบมือเข้าจังหวะกับเสียงเพลง และควรเล่น ด้วยกันหลายๆ คน โดยเฉพาะคนในครอบครัว ท่านสามารถดูอุปกรณ์เกี่ยวกับเด็กได้ที่ หมวดเด็กได้ที่นี่